Λέγω δε υμίν τοις φίλοις μου. Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερόν τι ποιήσαι, υποδείξω δε υμίν τίνα φοβηθήτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτείναι έχοντα εξουσίαν εμβαλείν εις την γέεναν. Ναι, λέγω υμίν, τούτον φοβήθητε Λουκ.ιβ'4-5